Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO

Home » Zarząd » O Stowarzyszeniu
A+ R A-

O Stowarzyszeniu

Email Drukuj PDF

Głównym celem STO jest poprawa efektywności systemu edukacji w Polsce, tak aby spełniał on oczekiwania, jakie stawia przed nim społeczeństwo.

STO zakłada i inspiruje do tworzenia szkół i placówek światowych oferujących dzieciom i młodzieży dobre warunki nauki a nauczycielom dobre warunki pracy. Mała grupa uczniów, dobrze wykwalifikowany nauczyciel, osobisty kontakt między dzieckiem a wychowawcą, rozwój zdolności twórczych, zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, dbałość o rozwój fizyczny, szacunek dla ucznia, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia - to model szkoły, który STO realizuje. STO jest przekonane, że szkoły powinny być małe, wtopione w lokalną społeczność i poddawane jej nadzorowi.

STO wniosło znaczący wkład w obecny kształt ustawy oświatowej, stale uczestniczy w pracach nad aktami prawnymi dotyczącymi edukacji, współpracuje w tym zakresie z innymi podmiotami prowadzącymi szkoły i placówki niepubliczne.

STO wydaje "Edukację i Dialog" - miesięcznik redagowany z myślą o wychowawcach i nauczycielach podejmujących trud innowacyjności w szkolnictwie publicznym i niepublicznym, a także rodzicach poszukujących wzorów wychowawczych. Wyrazem uznania dla dokonań STO i "Edukacji i Dialogu" w dziedzinie oświaty było nominowanie pisma w 1993 roku do prestiżowej Nagrody Alcuina przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA).

STO jest członkiem stowarzyszonym Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA) i Europejskiej Rady Narodowych Szkół Niezależnych (ECNAIS). STO współpracuje z Międzynarodową Organizacją Rozwoju Wolności w Oświacie (OIDEL), Światową Konfederacją Edukacji Prywatnej (COMEP) oraz Federacją Stowarzyszeń Edukacji Prywatnej w Ameryce Łacińskiej (FAEPLA). STO opiekuje się Domem Polskim w Baranowiczach na Białorusi i wspiera inicjatywy służące tworzeniu oświaty niepaństwowej u naszych wschodnich sąsiadów.

TO na trwale wpisało się w polski system edukacji. Towarzystwo stanowi również ważny element demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Dorobkiem 13 lat działalności STO i 11 lat funkcjonowania szkół i placówek STO - oprócz efektów ściśle edukacyjnych - jest:

  • wytworzenie wielomiliardowego (w starych złotych) majątku w postaci bazy lokalowej, sprzętu i wyposażenia szkół i placówek,
  • budowa społeczeństwa otwartego poprzez wykreowanie lokalnych środowisk i setek działaczy zdolnych do funkcjonowania w systemie demokratycznym i w warunkach gospodarki rynkowej,
  • wypracowanie modelu zarządzania szkołą, który pozwala łączyć naturalną jej autonomię z koniecznym wpływem środowiska lokalnego, w tym przede wszystkim rodziców.

STO prowadzi 130 szkół i placówek różnego typu, w tym przedszkola i szkoły integracyjne, licea ogólnokształcące, średnie szkoły zawodowe, szkoły artystyczne, placówki kształcenia i wychowania specjalnego, niepaństwową szkołę wyższą (Mazurska Wszechnica Nauczycielska w Olecku).
Szkoły i placówki STO są usytuowane na terenie całej Polski, niemal we wszystkich województwach. Najwięcej z nich ma swoją siedzibę w Warszawie i województwie stołecznym, blisko 50 znajduje się poza miastami wojewódzkimi. Szkoły STO liczą od 42 do 280 uczniów. W klasie uczy się najczęściej od 12 do 17 uczniów.

W szkołach STO dominuje młoda kadra pedagogiczna, jej poziom wykształcenia jest wyższy niż w szkołach państwowych. Większość szkół STO kształci na podstawie autorskich planów i programów nauczania. 85% szkół podstawowych naucza w zwiększonym wymiarze (3-4 godz. tygodniowo, 24-36 godz. w cyklu kształcenia) języków zachodnioeuropejskich. W połowie szkół język angielski rozpoczyna się w "zerówce" lub w klasie I. W zwiększonym wymiarze - w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczniów i rodziców - naucza się również języka polskiego, matematyki, wychowania fizycznego. Wszystkie licea nauczają w zwiększonym wymiarze języków zachodnioeuropejskich (I język: 5 lub 6 godzin, II język: 3 lub 4 godziny), większość - informatyki, niektóre - języka polskiego i matematyki. Część szkół STO, integrując treści kształcenia, naucza w blokach przedmiotowych.

Większość (85%) szkół STO prowadzi dodatkowe przedmioty nie występujące w ramowym planie nauczania.
W szkołach podstawowych jest to najczęściej drugi język obcy, zajęcia ekologiczne, dodatkowe zajęcia z zakresu muzyki i dyscyplin sportowych, a w liceach - filozofia, ekonomia i psychologia. Zdarzają się również takie przedmioty jak retoryka, przedsiębiorczość, drama, marketing, etyka (obok religii), maszynopisanie; użytkowe programy komputerowe.
W wielu liceach począwszy od klasy III wprowadzono profilowanie indywidualne (nie klas zgodnie z tradycją a toku nauki pojedynczego ucznia) tzn. każdy uczeń ma prawo do wyboru przedmiotów, których będzie się uczył w zawężonym lub rozszerzonym zakresie.

Każda szkoła STO oferuje bardziej lub mniej rozbudowany zestaw zajęć pozalekcyjnych. Oprócz kółek przedmiotowych odpowiadających nauczanym przedmiotom, są to najczęściej warsztaty teatralne, plastyczne, literackie, jazda konna, pływanie, tenis, inne zajęcia sportowe, pracownia komputerowa, kółka fotograficzne, taneczne, filmowe, muzyczne, konwersacje w języku obcym, teatr, redagowanie pism szkolnych itp. oraz zajęcia wyrównawcze. Jedną z form pracy szkół STO (szczególnie z dużych miast) stało się organizowanie w trakcie roku szkolnego wyjazdów całej szkoły do różnych zakątków Polski. Umożliwia to łączenie zajęć szkolnych (w tym sportowych) z czynnym wypoczynkiem, nauką przyrody i historii oraz poznawaniem kraju.

Ważnym elementem pracy wychowawczej, rozwijania kultury fizycznej, rozbudzania zainteresowań i zdolności twórczych uczniów szkół STO jest organizowanie wspólnych imprez. Szkołami i placówkami STO zarządzają koła terenowe. Istotny wpływ na funkcjonowanie szkół i placówek mają rady rodziców. Do kompetencji zarządów kół terenowych należy zatwierdzanie programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, arkusza organizacyjnego, preliminarza budżetowego szkoły z określeniem wysokości czesnego, okresowych sprawozdań z działalności szkoły oraz perspektywicznego planu rozwoju szkoły. Pracę zarządów kół terenowych koordynuje Zarząd Główny STO.

Szkoły i placówki prowadzone przez STO są jednostkami niedochodowymi. Opłaty za naukę w szkole są zawsze tak kalkulowane, aby wystarczyły na konieczne wydatki. Połowa liceów i ok. 60% szkół podstawowych utrzymuje się jedynie z czesnego, dotacji państwowej i wpisowego. Pozostałe szkoły pozyskują dodatkowe środki z różnego rodzaju działalności zarobkowej, od sponsorów oraz otrzymują darowizny od rodziców i gmin.


Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia witryny Zarządu Głównego STO.

 

Lubimy się uczyć i ...

Wydarzyło się w szkole

Samorząd Uczniowski i...

Byliśmy tu i tam...

PLAN LEKCJI             E-DZIENNIK