Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO

Reklama
Home » O nas » Rekrutacja
A+ R A-

Rekrutacja do szkoły podstawowej

Email Drukuj PDF

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Szkoła prowadzi nabór do klasy "zerowej" i klasy pierwszej
dzieci urodzonych w 2007 roku i 2008 roku.
Warunkiem przyjęcia dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej
jest uzyskanie wysokiego wyniku w rekrutacji do szkoły,
potwierdzającego gotowość dziecka do nauki szkolnej.

 

 

I. REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ

1. Rejestrację zgłoszeń prowadzi upoważniony pracownik sekretariatu szkoły.

2. Zapisy do klasy „0” i klasy pierwszej przyjmowane są od 2. września 2013 r. do dnia 08. lutego 2014 roku.

3. Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do szkoły, w przypadku zgłoszeń telefonicznych kartę uzupełnia upoważniony pracownik szkoły.

 Pobierz kartę zgłoszenia


II. PRZEBIEG REKRUTACJI

1. Dokładny termin spotkania kwalifikacyjnego ustala się bezpośrednio z rodzicami dziecka. Spotkanie odbywa się w sobotę.

2. Spotkanie kwalifikacyjne jest płatne w wysokości 10 % czesnego.

3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w marcu 2014 roku.

4. Rekrutacja uzupełniająca do klasy II – VI prowadzona jest przez cały rok.

5. Zespół kwalifikacyjny stanowią: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

6. Spotkanie rekrutacyjne obejmuje:
a) rozmowę kandydata na ucznia z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej,
b) udział w zabawach i grach w grupie rówieśniczej,
c) wypełnienie ankiety informacyjnej o dziecku przez rodziców.

7.Wyniki kwalifikacji ogłaszane są listownie w terminie 2 tygodni od zakończenia rekrutacji.


III. KRYTERIA PRZYJĘĆ

1. Kryteriami przy przyjmowaniu dzieci są:

do klasy „0”:
a) ocena wiadomości ogólnych na poziomie wieku rozwojowego
b) ocena poziomu rozwoju społecznego i emocjonalnego.

do klasy 1:
a) ocena osiągnięcia poziomu dojrzałości szkolnej w aspekcie intelektualnym, społecznym i emocjonalnym.

do klas 2–3
a) analiza dotychczasowych wyników w nauce na podstawie ocen opisowych i świadectw szkolnych
b) ocena wiadomości i umiejętności ogólnych z zakresu danej klasy
c) ocena znajomości języka angielskiego
d) opinia o uczniu dotychczasowego wychowawcy klasy.

do klas 4–6
a) analiza dotychczasowych wyników w nauce na podstawie świadectw szkolnych
b) ocena wiadomości i umiejętności ogólnych z zakresu danej klasy
c) ocena znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego
d) opinia o uczniu dotychczasowego wychowawcy klasy.

2. Przyjmuje się zasadę pierwszeństwa dzieci (pod warunkiem spełnienia na wymaganym poziomie stosowanych kryteriów przyjęcia):
a) posiadających rodzeństwo uczące się w szkole,
b) dzieci pracowników szkoły.

3. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej w porozumieniu z Zarządem Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielnego Koła Terenowego nr 7.

4. Decyzja o przyjęciu kandydata jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata wpisowego i podpisanie niezbędnych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań kwalifikacyjnych oraz ich wyniki służą wyłącznie dla potrzeb rekrutacji uczniów i są objęte tajemnicą. Jedynie rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo otrzymać informację o wynikach kwalifikacji swojego dziecka.

 

Przyjęte uchwałą SKT nr 7 STO w Szczecinie
w dniu 4.09.2013 r.

 

 

 

 

Lubimy się uczyć i ...

TIK?-TAK! - o nas w sieci...

TIK?-TAK! - o nas w sieci...

W dniu 17.06.2014 roku spotkali się najlepsi uczniowie z województwa zachodniopomorskiego w konkursach TIK?-TAK! i Edukacja z Panem T.I.K.-iem „Pomyśl zanim wrzucisz – dbaj o swoją tożsamość” na regionalnym podsumowaniu konkursów. Uczniowie p...

Czytaj więcej

Wydarzyło się w szkole

Samorząd Uczniowski i...

Byliśmy tu i tam...

Jaś i Małgosia

Jaś i Małgosia

Dnia 16 czerwca 2014 roku mieliśmy okazję obejrzeć w Hali Opery na Zamku w Szczecinie spektakl baletowo-wokalno-teatralny „Jaś i Małgosia”.  Leśną przygodę Jasia i Małgosi wyrażoną tańcem, muzyką, słowem przedstawiło ponad 150 uczniów ze St...

Czytaj więcej

PLAN LEKCJI             E-DZIENNIK