Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO

Reklama
Home » O nas » Rekrutacja
A+ R A-

Rekrutacja do szkoły podstawowej

Email Drukuj PDF

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

 Szkoła prowadzi nabór:
   - do klasy "zerowej" dzieci urodzonych w 2010 roku,
   - do klasy pierwszej  dzieci urodzonych w 2008 r i 2009 r.

  

I. REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ

1. Rejestrację zgłoszeń prowadzi upoważniony pracownik sekretariatu szkoły.

2. Zapisy do klasy „0” i klasy pierwszej przyjmowane są
od 1. października 2014 r. do dnia 21. lutego 2015 roku.

3. Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do szkoły, w przypadku zgłoszeń telefonicznych kartę uzupełnia upoważniony pracownik szkoły.
 

W dniu dzisiejszym (21.02.2015 r.)
zakończono  zapisy do klasy "0" i klasy pierwszej


II. PRZEBIEG REKRUTACJI

1. Dokładny termin spotkania kwalifikacyjnego ustala się bezpośrednio z rodzicami dziecka. Spotkanie odbywa się w sobotę.

2. Spotkanie kwalifikacyjne jest płatne w wysokości 50 zł.

3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w lutym i marcu 2015 roku.

4. Rekrutacja uzupełniająca do klasy II – VI prowadzona jest przez cały rok.

5. Zespół kwalifikacyjny stanowią: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

6. Spotkanie rekrutacyjne obejmuje:
a) rozmowę kandydata na ucznia z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej,
b) udział w zabawach i grach w grupie rówieśniczej,
c) wypełnienie ankiety informacyjnej o dziecku przez rodziców.

7.Wyniki kwalifikacji ogłaszane są listownie w terminie 2 tygodni od zakończenia rekrutacji.


III. KRYTERIA PRZYJĘĆ

1. Kryteriami przy przyjmowaniu dzieci są:

do klasy „0”:
a) ocena wiadomości ogólnych na poziomie wieku rozwojowego
b) ocena poziomu rozwoju społecznego i emocjonalnego.

do klasy 1:
a) ocena osiągnięcia poziomu dojrzałości szkolnej w aspekcie intelektualnym, społecznym i emocjonalnym.

do klas 2–3
a) analiza dotychczasowych wyników w nauce na podstawie ocen opisowych i świadectw szkolnych
b) ocena wiadomości i umiejętności ogólnych z zakresu danej klasy
c) ocena znajomości języka angielskiego
d) opinia o uczniu dotychczasowego wychowawcy klasy.

do klas 4–6
a) analiza dotychczasowych wyników w nauce na podstawie świadectw szkolnych
b) ocena wiadomości i umiejętności ogólnych z zakresu danej klasy
c) ocena znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego
d) opinia o uczniu dotychczasowego wychowawcy klasy.

2. Przyjmuje się zasadę pierwszeństwa dzieci (pod warunkiem spełnienia na wymaganym poziomie stosowanych kryteriów przyjęcia):
a) posiadających rodzeństwo uczące się w szkole,
b) dzieci pracowników szkoły.

3. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej w porozumieniu z Zarządem Społecznego Towarzystwa Oświatowego Samodzielnego Koła Terenowego nr 7.

4. Decyzja o przyjęciu kandydata jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata wpisowego i podpisanie niezbędnych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań kwalifikacyjnych oraz ich wyniki służą wyłącznie dla potrzeb rekrutacji uczniów i są objęte tajemnicą. Jedynie rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo otrzymać informację o wynikach kwalifikacji swojego dziecka.

 

Przyjęte uchwałą nr 42/2014/XIII
SKT nr 7 STO w Szczecinie
w dniu 24.09.2014 r.

 

Lubimy się uczyć i ...

Paddington

Paddington

Last month I saw a film Paddington. Paddington is a  bear, who lives in Peru in the jungle with his aunt and uncle. The bear is not clever and he is very clumsy but he is very funny! One day some explorers arrive at the jungle. They are from ...

Czytaj więcej

Wydarzyło się w szkole

Samorząd Uczniowski i...

Byliśmy tu i tam...

PLAN LEKCJI             E-DZIENNIK